Στον Συνήγορο του Πολίτη, τα μαύρα χάλια της Β’ Διεύθυνσης Απονομής Επικουρικών Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ. (Αυτά είναι τα χάλια του “επιτελικού κράτους” του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κωστή Χατζηδάκη - και όχι, μόνο, αυτών -, σε όλο του το “μεγαλείο”. Δηλαδή την μικρότητά του)…
Δεν πρόκειται να τους αφήσω να πάρω ανάσα. Οι παράνομες πρακτικές της Διοίκησης και συγκεκριμένα, της Β’ Διεύθυνσης Απονομής Επικουρικών Συντάξεων και Εφάπαξ Δημόσιου Τομέα του e-ΕΦΚΑ καταγγέλλονται και θα καταγγελθούν, σε όλη την έκταση, την οποία έχουν και σε όλους τους φορείς, στους οποίους μπορώ να απευθυνθώ. 

Στην παρούσα φάση, σήμερα Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, απευθύνομαι, ως προς τις καταγγελίες των παράνομων πράξεων και παραλείψεων της, εν λόγω, Υπηρεσίας, στον Συνήγορο του Πολίτη. Έτσι, μπορεί, τώρα, το αναγνωστικό κοινό να απολαύσει το κείμενο της ηλεκτρονικής καταγγελίας μου, προς τον Συνήγορο του Πολίτη, το οποίο έχει ως εξής :


«FW: Αναφορά, προς τον Συνήγορο του Πολίτη, εις βάρος της Β’ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, του Τμήματος Μισθοδοσίας του e-ΕΦΚΑ και των κρατικών θεσμικών φορέων, στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα. 


Κύριε Συνήγορε του Πολίτη.

Με την παρούσα αναφορά, έρχομαι να σας ενημερώσω, για την κάτωθι παρανομία της Διοικήσεως, εις βάρος μου, που διεπράχθη, με την έκδοση της 1457/8-11-2022 Απόφασης της Β' Διευθύνσεως Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ, την οποία επισυνάπτω, και η οποία πάσχει, ουσιωδώς, ως προς το γεγονός ότι παραλείπει και δεν αναφέρει, στο περιεχόμενό της, γραπτώς και κατηγορηματικώς, την παραπομπή της, από 22/6/2021  αρχικής αίτησης μου, για την καταβολή του υπόλοιπου (και όχι μόνον του τμήματος, που μου απένειμε, για το χρονικό διάστημα, από 1/1/2006, έως 22/6/2021) του εφάπαξ, που δικαιούμαι, στην όποια Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ κρίνει ότι είναι καθ' ύλην αρμόδια να εξετάσει το αίτημα μου και να το ολοκληρώσει, απονέμοντας και καταβάλλοντας, εις εμέ, το τμήμα εκείνο του εφάπαξ, το οποίο αντιστοιχεί, στον ασφαλιστικό χρόνο της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας μου, από της ενάρξεώς της, την 3/4/1991, ως υπάλληλος του τέως Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών, μέχρι την 31/12/2005, που υπηρετούσα, ως υπάλληλος του ΟΑΕΕ/ΤΣΑ.

Στις 24/11/2022 έχω υποβάλει
την προβλεπόμενη ένσταση, στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή του Εφάπαξ του τέως ΕΤΕΑΕΠ, διαφωνώντας και ως προς το ύψος του ποσού του εφάπαξ, που μου καταβλήθηκε και ως προς τον αναφερόμενο χρόνο υπηρεσίας μου, ο οποίος, από την 3/4/1991, που προσλήφθηκα, ως υπάλληλος του Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών, μέχρι την 22/6/2021, που αφυπηρέτησα από τον e-ΕΦΚΑ (ύστερα από τις διαδοχικές συγχωνεύσεις των ασφαλιστικών οργανισμών, στον ΟΑΕΕ, από 1/1/2007, κατόπιν, στο ΕΤΕΑΕΠ, τυπικά, από την 1/9/2015 και τέλος στον e-ΕΦΚΑ, από την 1/3/2021) υπερβαίνει, συνολικώς, τα 30 έτη υπηρεσίας και υπερβαίνει, κατά πολύ, τον υπολογιζόμενο, στην απόφαση, κατά της οποίας υποβάλλω την ένσταση, χρόνο ασφάλισής μου των 15 ετών, 5 μηνών και 22 ημερών, καθώς και το υπολογισθέν ποσόν, που μου κατεβλήθη, ως εφάπαξ είναι, κατά πολύ μικρότερο των όσων κατέβαλα και όσων δικαιούμαι. 

Αυτήν μου την ενέργεια, όμως, δεν την θεωρώ επαρκή και για αυτόν τον λόγο, απευθύνομαι και σε σας, ως Συνηγόρου του Πολίτη, που εισθε, ούτως ωστε να παρεμβείτε, για να υποχρεωθεί η παρανομούσα Διοίκηση να πράξει τα δέοντα και νόμιμα, τα οποια, όπως προκύπτει, από την, από 28/11/2022, ηλεκτρονική απάντηση της εκδουσας την αναφερόμενη Απόφαση Υπηρεσίας, αυτή επιμένει, πεισματικά και ετσιθελικά, να μην παραπέμπει, στην όποια αρμόδια Υπηρεσία, το αρχικό μου αίτημα της 22/6/2021, προκειμένου να μου απονεμηθεί και να μου χορηγηθεί το υπόλοιπο τμήμα του εφάπαξ, που δικαιούμαι, για το χρονικό διάστημα από 3/4/1991, έως 31/12/2005, αν και έχει την πληρη γνώση για την εκ του νόμου, υποχρέωση, που έχει να παραπέμψει την αρχική αίτηση μου, στην αρμόδια να επιληφθεί του θέματος Υπηρεσία. 

Όπως προκύπτει από όλη την ακολουθούσα την παρούσα αναφορά, ηλεκτρονική αλληλογραφία, αφού η Β' Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ έκρινε τον εαυτό της αναρμόδιο να επιληφθεί της χορήγησης του τμήματος του εφάπαξ, που δικαιούμαι, για το χρονικό διάστημα 3/4/1991 - 31/12/2005, ως υπηρετήσαντος υπαλλήλου ΝΠΔΔ, είχε την υποχρέωση και όπως έχω τεκμηριώσει, στην προηγηθείσα ηλεκτρονική αλληλογραφία, να παραπέμψει, λόγω αρμοδιότητος, στην αντίστοιχη αρμόδια Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, την αρχική αίτηση μου της 22/6/2021, για την χορήγηση του υπόλοιπου εφάπαξ, που δικαιούμαι, για το, προ της 1/1/2006, χρονικό διάστημα της υπαλληλικής μου υπηρεσίας. 

Και φυσικά, η εκδούσα την Απόφαση Υπηρεσία είχε και έχει την υποχρέωση, εκ του νόμου, να αναφέρει στο κείμενο της Απόφασης, σαφώς και γραπτώς, την παραπομπή της, από 22/6/2021 αρχικής αίτησης μου, για την χορήγηση του υπόλοιπου εφάπαξ, που δικαιούμαι, στην Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, που έκρινε ότι είναι αρμόδια να ολοκληρώσει και να ικανοποιήσει το υποβληθέν, την 22/6/2021, αίτημα μου, για την χορήγηση του εφάπαξ, που δικαιούμαι και η οποία Υπηρεσία, στην οποία θα έπρεπε να γίνει η παραπομπή της εν λόγω αιτήσεως μου, είναι υποχρεωμένη να ολοκληρώσει και να ικανοποιήσει, πλήρως, το αίτημα μου, απονέμοντας και χορηγώντας μου, το αντίστοιχο υπόλοιπο του εφάπαξ, που δικαιούμαι, για το χρονικό διάστημα, που προηγείται της 1/1/2006, ήτοι για την χρονική περίοδο της υπηρεσίας μου, στο ΤΣΑ, από την 3/4/1991, έως την 31/12/2005.

Δυστυχώς, προφανώς, λόγω ασχετοσύνης, ως προς την διοικητική πρακτική και κυρίως, λόγω ολιγωρίας, οι ασχοληθέντες, με την υπόθεσή μου, υπάλληλοι της Β´ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ δεν παρέπεμψαν την αρχική αίτηση μου, της 22/6/2021, για χορήγηση του εφάπαξ, που δικαιούμαι και ως εκ τούτου, δεν αναφέρουν, γραπτώς στο κείμενο της Απόφασης, που εξέδωσαν, την παραπομπή αυτής της αιτήσεως, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που κατέχει η εκδούσα την Απόφαση Υπηρεσία, στην, κατά την κρίση τους, αρμόδια Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, προκείμενου αυτή να εκδώσει και να μου χορηγήσει, σύμφωνα με την αρμοδιότητα της, το υπόλοιπο του εφάπαξ, που δικαιούμαι, για την υπηρεσία μου, ως υπαλλήλου ΝΠΔΔ (ΤΣΑ), από την 3/4/1991, έως την 31/12/2005.

Αυτή η συγκεκριμένη παράλειψη της αναφοράς, στην, λόγω αρμοδιότητος, παραπομπή της αρχικής αιτήσεως μου της 22/6/2021, που γίνεται στην Απόφαση, η οποία δεν ασχολείται καν και δεν αναφέρει την επιβαλλόμενη παραπομπή της αρχικής αιτήσεως μου, στην κρινόμενη, ως αρμόδια Υπηρεσία, να ολοκληρώσει το αρχικό αίτημα μου, για την χορήγηση του υπόλοιπου εφάπαξ, που δικαιούμαι, αποτελεί ένα σαφές και αναντίρρητο δεδομένο, το οποίο προκύπτει από την απλή ανάγνωση της προσβαλλόμενης Απόφασης και φυσικά, από την, εν τοις πράγμασι, παράλειψη των υπαλλήλων της Β´ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα να παραπέμψουν, λόγω αρμοδιότητος, την αρχική αίτηση μου της 22/6/2021, στην, κατά την άποψή τους, αρμόδια Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, την οποία γνωρίζουν ποιά είναι (γράφουν ότι είναι το Τμήμα Μισθοδοσίας του e-ΕΦΚΑ, κάτι για το οποίο αμφιβάλλω και δυσπιστώ). 

Και αυτό είναι το τραγικότερο όλων, αφού αποδεικνύει την αναλγησία, έναντι των διοικούμενων, την αδιαφορία και την αυταπόδεικτη υπηρεσιακή ανεπάρκεια των υπαλλήλων αυτών, που ασχολήθηκαν, με την 1457/8-11-2022 Απόφαση, κατά την επιτέλεση του υπηρεσιακού και εκ του νόμου επιβαλλόμενου καθήκοντός τους. 

Ως εξ όσων εξέθεσα, αυτό που προκύπτει, είναι ότι η Απόφαση είναι, ουσιωδώς, ελλιπής και ως εκ τούτου αντιδεοντολογική και μη σύννομη - εν ολίγοις, είναι παράνομη, ως προς το σκέλος αυτό -, επειδή παραλείπει την ουσιώδη, απαραίτητη και υποχρεωτική, για τους παραλειψαντες υπαλλήλους και την Υπηρεσία, έγγραφη παραπομπή του αρχικού μου αιτήματος της 22-6-2021, λόγω αρμοδιότητος, στην κρινόμενη, ως αρμόδια Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, να εκδώσει την δική της Απόφαση, επί του αιτήματος αυτού, για την χορήγηση του υπόλοιπου εφάπαξ που δικαιούμαι, για το χρονικό διάστημα 3/4/1991-31/12/2005, ολοκληρώνοντας, τοιουτοτρόπως, το αρχικό αίτημα μου, για την χορήγηση, εις εμέ, του συνόλου του οφειλόμενου εφάπαξ.

Για τον λόγο αυτό, απαίτησα, από τα ανώτερα, ιεραρχικώς, όργανα να υποχρεώσουν την Β' Διεύθυνση Συντάξεων και Εφάπαξ να προβεί, στις δέουσες, νόμιμες και υποχρεωτικές ενέργειες της, επι της υποθέσεως της χορηγήσεως του Εφάπαξ μου και βάσει των διατάξεων του άρθρου 4, παράγραφος 1 του Ν. 2690/1999 να υποχρεώσουν την, εν λόγω, Διεύθυνση να πράξει τα δέοντα και τα νόμιμα, τα οποία αρνείται να πράξει, αλλά έως τώρα ουδέν έχει γίνει, εκ μέρους των.

Θυμίζω, εδώ, την σχετική διάταξη του νόμου :

"1. α. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες. Η προθεσμία αρχίζει από την κατάθεση της αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία και την υποβολή ή συγκέντρωση του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων. Αν η αίτηση υποβληθεί σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή οφείλει, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, να τη διαβιβάσει στην αρμόδια και να γνωστοποιήσει τούτο στον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση αυτή η προθεσμία αρχίζει από τότε που περιήλθε η αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Για υποθέσεις αρμοδιότητας περισσότερων υπηρεσιών, η προθεσμία του πρώτου εδαφίου παρατείνεται κατά δέκα (10), ακόμη, ημέρες".

Επι της ουσίας, η γνώμη μου είναι ότι η 1457/8-11-2022Απόφαση εκδόθηκε πρόωρα, αφού θα έπρεπε οι υπηρεσιακοί παράγοντες, που την εξέδωσαν, να ζητήσουν τον χρόνο ασφάλισής μου και το ποσόν, που αντιστοιχεί, για το χρονικό διάστημα 3/4/1991 - 31/12/2005 και να προβούν στην πρόσθεση αυτού του ασφαλιστικού χρόνου και του ποσού, που αντιστοιχεί, στον χρόνο αυτόν και στην συνέχεια, να προχωρήσουν, στην έκδοση ενιαίας αποφάσεως, για την χορήγηση του εφάπαξ μου, εις ολόκληρον. Άλλωστε, από το υπάρχον πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών μου, είναι γνωστός ο χρόνος, που υπηρέτησα. Αν υπάρχει νομικό, ή άλλου είδους υπηρεσιακό κώλυμα, αυτό πρέπει να διορθωθεί, από τον εποπτεύοντα υπουργό και τον διοικητή του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να μειωθεί η γραφειοκρατία και η ταλαιπωρία των πολιτών.

 

Σε κάθε περίπτωση, εάν η Β' Διεύθυνση δεν αναθεωρήσει την 1457/8-11-2022 Απόφαση, που εξέδωσε, δηλαδή εάν δεν πράξει όσα γράφω, σχετικά με την αναζήτηση του υπόλοιπου ποσού του εφάπαξ, που δικαιούμαι για την υπερτριακονταετή υπηρεσία μου, στο ΤΣΑ και στα, διαδοχικώς, συγχωνευθέντα ασφαλιστικά ταμεία, τότε, πρέπει και είναι νομική υποχρέωση της Υπηρεσίας, με βάση τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και την σχετική νομοθεσία και διοικητική πρακτική, να παραπέμψει την αρχική αίτηση, που υπέβαλα, στις 22/6/2021, στην όποια αρμόδια Υπηρεσία κρίνει ότι έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα, για την ικανοποίηση και την ολοκλήρωση της χορήγησης του εφάπαξ μου, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της υπηρεσίας μου, ως υπαλλήλου ΝΠΔΔ, ήτοι από 3/4/1991 έως 31/12/2005.


Με βάση τον νόμο, εγώ δεν υποχρεούμαι να μεταβώ οπουδήποτε αλλού και δεν πρέπει να υποβάλλω οποιαδήποτε νέα αίτηση, σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, όπως μου ζητείται να πράξω. Εγώ έχω υποβάλλει το αρχικό αίτημα, για την χορήγηση του εφάπαξ μου, στις 21/6/2021 και από εκεί και πέρα, είναι η Διοίκηση (οι Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ) αρμόδια και εκ του νόμου, υποχρεωμένη να διεκπεραιώσει την διαδικαστική ενδοϋπηρεσιακή αλληλογραφία, που, τυχόν, απαιτείται, για την ολοκλήρωση του αιτήματος μου, για την απονομή και την καταβολή του συνόλου του εφάπαξ, που δικαιούμαι. 


Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ για τις ενέργειες σας, ως Συνηγόρου του Πολίτη, προκειμένου να υποχρεωθεί η Διοίκηση να πράξει τα νόμιμα και δέοντα, επι της υποθέσεως μου και ανεξάρτητα, από το τι θα πράξει η Τοπική Διοικητική Επιτροπή του e-ΕΦΚΑ και τα λοιπά όργανα του κράτους, στα οποία έχω απευθυνθεί.

Με εκτίμηση 

Α. Αναστασόπουλος»Οι παρανομούντες υπάλληλοι και η Υπηρεσία (ο e-ΕΦΚΑ), την οποία εκπροσωπούν, θα υποχρεωθούν, θέλοντας και μη, να συμμορφωθούν, με την επικρατούσα νομιμότητα και να μου αποδώσουν το τμήμα που εφάπαξ, από 3/4/1991, μέχρι 31/12/2005, το οποίο, μέχρι στιγμής, παρανόμως, αυθαιρέτως και ετσιθελικά, αρνούνται, πεισματικά, να ασχοληθούν μαζί του και δεν μου το έχουν απονείμει, ούτε μου το έχουν καταβάλει.

Δεν πειράζει. Υπομονή έχω μπόλικη και ως εκ τούτου, τους παρανομούντες υπαλλήλους, που αποδεικνύονται ανίκανοι και αυθαίρετοι αρνητές να διεκπεραιώσουν και να διευθετήσουν, λόγω ενός μείγματος εγωισμού, ανικανότητας και παρωχημένης υπαλληλικής νοοτροπίας, την υπόθεση, που με αφορά, θα τους υποχρεώσω να κάνουν ό,τι πρέπει και οφείλουν να πράξουν.

Αλλά χειρότεροι όλων αποδεικνύονται οι ανώτεροι τους, δηλαδή η υπηρεσιακή και η πολιτική ηγεσία, που τους επιτρέπουν να πράττουν όσα, παρανόμως, πράττουν, χωρίς να τους υποχρεώνουν να φέρουν, σε πέρας, με τον νόμιμο και ενδεδειγμένο τρόπο, τα καθήκοντα, τα οποία έχουν αναλάβει, ταλαιπωρώντας τους διοικούμενους και το κοινωνικό σύνολο.

Αυτά είναι τα χάλια του “επιτελικού κράτους” του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κωστή Χατζηδάκη, σε όλο του το “μεγαλείο». Δηλαδή την μικρότητά του…

Σχόλια

Ο χρήστης TassosAnastassopoulos είπε…
Σήμερα κιόλας, έστειλα ηλεκτρονικό μήνυμα, στον εποπτεύοντα Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στον Διοικητή και στις γενικές διευθύνσεις, όπως και στην καταγγελόμενη Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ, με το οποίο τους γνωστοποιώ το σχολιαζόμενο δημοσίευμα.

Δείτε το περιεχόμενο του, εν λόγω, ηλεκτρονικού μηνύματος :


“Θέμα: Re: Γνωστοποίηση δημοσιεύματος της 2/12/2022, σχετικά, με την αναφορά, προς τον Συνήγορο του Πολίτη, εις βάρος της Β’ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων κλπ.

Θεωρώ υποχρέωσή μου να σας ενημερώσω, για το σημερινό δημοσίευμα, που έχει να κάνει, με τις παράνομες πράξεις και παραλείψεις της Παρθενίας Καραδήμα και των λοιπών αρμοδίων υπαλλήλων της Δεύτερης Διεύθυνσης Απονομής Επικουρικών Συντάξεων και Εφάπαξ Δημόσιου Τομέα του e-ΕΦΚΑ, όσον αφορά την, ουσιωδώς, ελλιπή (ως προς το γεγονός της μη παραπομπής της αίτησης μου, στην όποια κρινόμενη, ως αρμόδια Υπηρεσία του ασφαλιστικού οργανισμού να εξετάσει την, εν λόγω, αίτηση) 1457/8-11-2022 Απόφαση της, εν λόγω, Υπηρεσίας, ως προς το εκκρεμές τμήμα του εφάπαξ, που δικαιούμαι και παρακαλώ για την απάντηση όλων των θεσμικών κρατικών αποδεκτών της παρούσης, επί όσων αναφέρονται, σε αυτό το δημοσίευμα.
https://tassosanastassopoulos.blogspot.com/2022/12/e.html”.
Ο χρήστης TassosAnastassopoulos είπε…
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σήμερα η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσιου Τομέα έστειλε, στην Β’ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα και στην Παρθενία Καραδήμα, το κάτωθι ηλεκτρονικό μήνυμα, ενημερώνοντας τους, για την σημερινή ηλεκτρονική αναφορά, που υπέβαλα, στον Συνήγορο του Πολίτη. Αυτό το μήνυμα, που εστάλη στις 2:04 μ.μ., έχει, ως εξής :


“Σας προωθούμε το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα και παρακαλούμε το αρμόδιο τμήμα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο σχετικά με το αίτημα.

e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΑΛΑΠΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τηλ.: +30 210-3270506-502
email: gd.sintaxeondt@efka.gov.gr
Σταδίου 31, Τ.Κ. 10559, Αθήνα”


Κατόπιν, στις 3:00 μ.μ., ακολούθησε άλλο ηλεκτρονικό μήνυμα της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων, προς την Διοικητική Μέριμνα Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, το χθεσινό ηλεκτρονικό μήνυμα, που τους έστειλα και τους ενημέρωνα, για το χθεσινό (1/12/2022) δημοσίευμά μου, σε αυτό εδώ το μπλογκ, το οποίο δημοσίευμα αφορά το συνοπτικό υπόμνημα που υπέβαλα και στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή του τέως ΕΤΕΑΕΠ και στους λοιπούς αποδέκτες (υπουργό, διοικητή κλπ). Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα έχει ως εξής :

“Σας προωθούμε το κάτωθι ηλεκτρονικό μήνυμα και παρακαλούμε για ενέργειες αρμοδιότητάς σας.


ΕΚ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝΓεν. Δ/νση Συντάξεων
Τηλ.: +30 210 5278802, 864
e-mail: gd.sintaxeon@efka.gov.gr
Αχαρνών 29, 10439, Αθήνα”


Και τα δυο αυτά ηλεκτρονικά μηνύματα τα κοινοποίησαν και σε εμένα.
Ο χρήστης TassosAnastassopoulos είπε…
Επειδή μου ζητήθηκε, από την ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη μια πιο συνοπτική αναφορά, στο θέμα, για το οποίο τον απασχολώ, σήμερα (3/-12/2022), έστειλα τα παρακάτω :

«Θέμα
ΑΝΑΦΟΡΑ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ Β’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ E-ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ.

Υπηρεσία / Οργανισμός με την οποία / τον οποίο σχετίζεται η αναφορά
ΕΦΚΑ/Β’ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΦΚΑ, ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΦΚΑ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ, ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Περιγραφή
Κύριε Συνήγορε του Πολίτη. Με την παρούσα αναφορά, έρχομαι να σας ενημερώσω, για την κάτωθι παρανομία της Διοικήσεως, εις βάρος μου, που διεπράχθη, με την έκδοση της 1457/8-11-2022 Απόφασης της Β' Διευθύνσεως Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ, την οποία επισυνάπτω, και η οποία πάσχει, ουσιωδώς, ως προς το γεγονός ότι παραλείπει και δεν αναφέρει, στο περιεχόμενό της, γραπτώς και κατηγορηματικώς, την παραπομπή της, από 22/6/2021 αρχικής αίτησης μου, για την καταβολή του υπόλοιπου (και όχι μόνον του τμήματος, που μου απένειμε, για το χρονικό διάστημα, από 1/1/2006, έως 22/6/2021) του εφάπαξ, που δικαιούμαι, στην όποια Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ κρίνει ότι είναι καθ' ύλην αρμόδια να εξετάσει το αίτημα μου και να το ολοκληρώσει, απονέμοντας και καταβάλλοντας, εις εμέ, το τμήμα εκείνο του εφάπαξ, το οποίο αντιστοιχεί, στον ασφαλιστικό χρόνο της υπηρεσιακής σταδιοδρομίας μου, από της ενάρξεώς της, την 3/4/1991, ως υπάλληλος του τέως Ταμείου Συντάξεων Αυτοκινητιστών, μέχρι την 31/12/2005, που υπηρετούσα, ως υπάλληλος του ΟΑΕΕ/ΤΣΑ. Και φυσικά, η εκδούσα την Απόφαση Υπηρεσία είχε και έχει την υποχρέωση, εκ του νόμου, να αναφέρει στο κείμενο της Απόφασης, σαφώς και γραπτώς, την παραπομπή της, από 22/6/2021 αρχικής αίτησης μου, για την χορήγηση του υπόλοιπου εφάπαξ, που δικαιούμαι, στην Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, που έκρινε ότι είναι αρμόδια να ολοκληρώσει και να ικανοποιήσει το υποβληθέν, την 22/6/2021, αίτημα μου, για την χορήγηση του εφάπαξ, που δικαιούμαι και η οποία Υπηρεσία, στην οποία θα έπρεπε να γίνει η παραπομπή της εν λόγω αιτήσεως μου, είναι υποχρεωμένη να ολοκληρώσει και να ικανοποιήσει, πλήρως, το αίτημα μου, απονέμοντας και χορηγώντας μου, το αντίστοιχο υπόλοιπο του εφάπαξ, που δικαιούμαι, για το χρονικό διάστημα, που προηγείται της 1/1/2006, ήτοι για την χρονική περίοδο της υπηρεσίας μου, στο ΤΣΑ, από την 3/4/1991, έως την 31/12/2005. Με βάση τον νόμο, εγώ δεν υποχρεούμαι να μεταβώ οπουδήποτε αλλού (όπως μου ζητούν) και δεν πρέπει να υποβάλλω οποιαδήποτε νέα αίτηση, σε οποιαδήποτε Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, όπως μου ζητείται να πράξω. Εγώ έχω υποβάλλει το αρχικό αίτημα, για την χορήγηση του εφάπαξ μου, στις 21/6/2021 και από εκεί και πέρα, είναι η Διοίκηση (οι Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ) αρμόδια και εκ του νόμου, υποχρεωμένη να διεκπεραιώσει την διαδικαστική ενδοϋπηρεσιακή αλληλογραφία, που, τυχόν, απαιτείται, για την ολοκλήρωση του αιτήματος μου, για την απονομή και την καταβολή του συνόλου του εφάπαξ, που δικαιούμαι. Για περισσότερες πληροφορίες, επι του θέματος, σας παραπέμπω, στο μπλογκ μου, στο δημοσίευμα, που έχει ως ηλεκτρονική διεύθυνση, την https://tassosanastassopoulos.blogspot.com/2022/12/e.html. Το κείμενο, που αναφέρεται εκεί, σας το εχω αποστείλει, στο e-mail σας (press@synigoros.gr). Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλώ για τις ενέργειες σας, ως Συνηγόρου του Πολίτη, προκειμένου να υποχρεωθεί η Διοίκηση να πράξει τα νόμιμα και δέοντα, επι της υποθέσεως μου και ανεξάρτητα, από το τι θα πράξει η Τοπική Διοικητική Επιτροπή του e-ΕΦΚΑ και τα λοιπά όργανα του κράτους, στα οποία έχω απευθυνθεί».

Για να δούμε το τι θα πράξει και ο Συνήγορος του Πολίτη…


Ο χρήστης TassosAnastassopoulos είπε…
Δείτε και αυτήν την συμπληρωματική αναφορά μου, προς τον Συνήγορο του Πολίτη, με αριθμό πρωτοκόλλου 65968/3-12-2022 :

«Θέμα
ΑΝΑΦΟΡΑ, ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ Β’ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ E-ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ.

Υπηρεσία / Οργανισμός με την οποία / τον οποίο σχετίζεται η αναφορά
Β’ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ/ΕΦΚΑ, ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΦΚΑ

Περιγραφή
ΣΧΕΤΙΚΟ : Η υπ’ αριθμ πρωτ. 65961/03.12.2022 Αναφορά μου, προς σας. Σε συνέχεια της σχετικής αναφοράς μου, προς, σας, πρέπει να διευκρινήσω ότι υπηρέτησα, ως υπάλληλος ΝΠΔΔ, από την 3/4/1991, που προσλήφθηκα, ως υπάλληλος του ΤΣΑ, μέχρι την 22/6/2021, που αφυπηρέτησα από τον e-ΕΦΚΑ και φυσικά ο χρόνος της συνολικής υπηρεσιακής σταδιοδρομίας μου υπερβαίνει, συνολικώς, τα 30 έτη υπηρεσίας και υπερβαίνει, κατά πολύ, τον υπολογιζόμενο, στην επίμαχο 1457/8-11-2022 Απόφαση της Β’ Διεύθυνσης Απονομής Συνταξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα, χρόνο ασφάλισής μου των 15 ετών, 5 μηνών και 22 ημερών, καθώς και το υπολογισθέν ποσόν, που μου κατεβλήθη, ως εφάπαξ είναι, κατά πολύ μικρότερο των όσων κατέβαλα και όσων δικαιούμαι. Αυτά τα γεγονότα είναι απολυτως γνωστά, στην Β’ Διεύθυνση, διότι αυτή μου χορήγησε την κυρία σύνταξη, που λαμβάνω και έχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, στον συνταξιοδοτικό φάκελλο, που έχει σχηματίσει. Όσον αφορά την επίμαχη 1457/8-11-2022 Απόφαση, με την οποία μου απένειμε το λειψό και μη ολοκληρωμένο εφάπαξ μου, πρέπει να σας αναφέρω ότι, επί της ουσίας, η γνώμη μου είναι ότι η Απόφαση αυτή εκδόθηκε πρόωρα, αφού θα έπρεπε οι υπηρεσιακοί παράγοντες, που την εξέδωσαν, να ζητήσουν και για το εφάπαξ μου, το χρηματικό ποσόν, που αντιστοιχεί, για το χρονικό διάστημα 3/4/1991 - 31/12/2005, από την όποια Υπηρεσία του ΕΦΚΑ είναι αρμόδια (προφανώς το Τμήμα Μισθοδοσίας), όπως έπραξαν, πριν την έκδοση της Απόφασης, με την οποία, μου απένειμαν την κύρια σύνταξη και όπως, ήδη, έχουν πράξει, όπως μου είπαν, όσον αφορά και την επικουρική σύνταξη, που πρόκειται να μου απονείμουν και στην συνέχεια, να προβούν, στην πρόσθεση αυτού του χρηματικού ποσού, που αντιστοιχεί, στον χρόνο αυτόν, από 3/4/1991, έως 31/12/2005 και στην συνέχεια, να προχωρήσουν, στην έκδοση ενιαίας αποφάσεως, για την πλήρη και ολοκληρωμένη απονομή και χορήγηση, εις εμέ, του χρηματικού ποσού του εφάπαξ μου. Αλλωστε, από το υπάρχον πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών μου, είναι γνωστός ο χρόνος, που υπηρέτησα. Αυτή είναι, κατ’ εμέ, η ορθή διαδικασία, για την έκδοση της Απόφασης, που αφορά το εφαπαξ μου και όχι να βγάζουν χωριστή Απόφαση για το ένα τμήμα του εφάπαξ μου και να μου λένε ότι εγώ πρέπει να απευθυνθώ, στο Τμήμα Μισθοδοσίας, όπως μου λένε να πράξω, με το, από 21/11/2022 ηλεκτρονικό μήνυμα, που μου έστειλαν».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Ο χρήστης TassosAnastassopoulos είπε…
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΟ :

«Οι υπάλληλοι αυτοί, σε κάθε περίπτωση, δεν έκαναν, σωστά, την δουλειά τους, διότι, ακόμη και αν δεχτούμε ότι έχουν δίκιο και ότι άλλη Υπηρεσία του ΕΦΚΑ είναι αρμόδια και πρέπει να εκδώσει χωριστή δική της Απόφαση (δείτε τι μου γράφουν, στις 21/11/2022, ηλεκτρονικό μήνυμα, που μου έστειλαν «Το ποσό που αφορά στο χρόνο υπηρεσίας των υπαλλήλων που προέρχονται από ΝΠΔΔ, υπολογίζεται έως 31/12/2005 από το φορέα από τον οποίο προέρχονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3232/04. Στην περίπτωσή σας , ως υπάλληλος πρώην ΟΑΕΕ θα απευθυνθείτε στη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, Τμήμα Μισθοδοσίας , Ακαδημίας 22») για την χορήγηση του εφάπαξ μου, για την χρονική περίοδο από 3/4/1991, έως 31/12/2005, τότε, στην περίπτωση αυτή, έχουν, εκ του νόμου, εκείνοι την υποχρέωση να παραπέμψουν την αρχική αίτηση μου, της 22/6/2021, στην Υπηρεσία του ΕΦΚΑ, που κρίνουν ότι είναι αρμόδια να εκδώσει την χωριστή Απόφαση, για το τμήμα του εφάπαξ, που αφορά την, ως άνω, χρονική περίοδο και να μην ισχυρίζονται ότι πρέπει να εμπλακώ και να απευθυνθώ, στο Τμήμα Μισθοδοσίας του ΕΦΚΑ (ως προς το οποίο, άλλωστε, αμφιβάλλω και δυσπιστώ ότι έχει αρμοδιότητα να εκδώσει Απόφαση, για απονομή και καταβολή εφάπαξ). Η πράξη αυτή, δηλαδή η απεύθυνση, στην όποια αρμόδια/συναρμόδια Υπηρεσια, δεν είναι δική μου υποχρέωση. Είναι, εκ του νόμου, υποχρέωση της Β’ Διευθύνσεως Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα να απευθυνθεί, στην, κατά την γνώμη της, αρμόδια Υπηρεσία (την οποία η Διευθύντρια Παρθενία Καραδήμα ξέρει ποιά είναι), αφού, η, αρχικώς, υποβληθείσα, από εμέ, αίτηση της 22/6/2021 αφορά την απονομή του συνόλου και όχι τμήματος του εφάπαξ, που δικαιούμαι. Προφανώς, αντιλαμβανεσθε περί τίνος πρόκειται».
Ο χρήστης TassosAnastassopoulos είπε…
Σήμερα 5/12/2022, πριν από λίγα λεπτά, η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομεα του e-ΕΦΚΑ, απέστειλε, στην Β’ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα και στην Παρθενία Καραδήμα, κοινοποιώντας το και σε μένα, το κάτωθι ηλεκτρονικό μήνυμα :

«Σας προωθούμε το παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα και παρακαλούμε το αρμόδιο τμήμα να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και να ενημερώσει τον ενδιαφερόμενο σχετικά με το αίτημα.


e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΑΛΑΠΠΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Τηλ.: +30 210-3270506-502
email: gd.sintaxeondt@efka.gov.gr
Σταδίου 31, Τ.Κ. 10559, Αθήνα»


Και αυτή η ενέργεια, βέβαια, είναι μια ενέργεια ρουτίνας, αλλά δεν πειράζει. Ας γίνεται.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

2023 : Bye, bye Kyriakos! Ο Μητσοτάκης χάνει την πρωθυπουργία, χωρίς αντίπαλο, ενώ εισερχόμαστε, σε ένα ρευστό μετεκλογικό πολιτικό σκηνικό, που μπορεί να φέρει έναν νέο Λουκά Παπαδήμο.

Ουκρανία : Στην Δύση συζητούν, για κάποιο είδος τερματισμού του πολέμου, αλλά η Μόσχα δεν δείχνει να ενδιαφέρεται, για κάτι τέτοιο. (Μιλώντας, για την εξέλιξη του πολέμου και τους κινδύνους, που αντιμετωπίζει το μικρό ρωσικό εκστρατευτικό σώμα).

10/1/2023 Πέθανε ο τελευταίος βασιλιάς των Ελλήνων Κωνσταντίνος Β’. Ένας άνθρωπος, που δεν είχε ικανότητες, και γι’ αυτό υπήρξε ένας αποτυχημένος πολιτικός.